Left join trong entity framework sử dụng cú pháp lamda expression

Giả sử bạn có 2 table như sau

Bây giờ bạn cần left join theo cột Phone. Cách làm như sau: