Hướng dẫn fix lỗi Validation failed for one or more entities. See ‘EntityValidationErrors’ property for more details

Khi làm việc với entity framework, mỗi lần chúng ta viết code thao tác với database thì rất hay gặp những thông báo lỗi như này

Validation failed for one or more entities. See 'EntityValidationErrors' property for more details

Validation failed for one or more entities. See ‘EntityValidationErrors’ property for more details

Và nếu chỉ bắt lỗi try{}catch(Exception e) đơn thuần thì chúng ta không thể nào biết rõ nguyên nhân lỗi được. Cách xử lý đơn giản ở đây là hãy catch với DbEntityValidationException trước

và khi bấm vào view detail để xem lỗi, mọi thông báo lỗi được hiển thị rõ ràng hơn rất nhiều

Validation failed for one or more entities. See 'EntityValidationErrors' property for more details

Validation failed for one or more entities. See ‘EntityValidationErrors’ property for more details