Lấy địa chỉ IP của client trong Asp.net

Trong .net core, nếu muốn lấy private IP

Trong .net MVC, nếu muốn lấy public IP