Sử dụng middleware lưu lại log của tất cả các request & response

1. Midleware là gì ?

Hãy hình dung kết nối giữa client và servert là một đường ống, thì middleware sẽ được đặt giữa đường ống đó. Middleware có thể inspect được tất cả các request & response, vì vậy bạn có thể sử dụng nó vào các mục  đích như ghi log access, hoặc validate các parameter trên query….

2. Cài đặt

Bước 1 : Tạo class & controller

Để tạo demo này thì chúng ta sẽ tạo một vài dummy classes. Đầu tiên tạo class Employee với vài thuộc tính như sau

Tiếp đó tạo một controller, trả về employee theo UserId

Bước 2 : Tạo file RequestResponseLoggingMiddleware

Bước 3 : Cấu hình trong file Startup.cs

Mở file startup.cs, thêm câu lệnh UseMiddleware như sau là xong.

Các bạn hãy tiến hành chạy & debug thử để hiểu rõ hơn về luồng xử lý. Happy coding !

https://exceptionnotfound.net/using-middleware-to-log-requests-and-responses-in-asp-net-core/