Set giá trị mặc định cho thuộc tính của model khi chạy migration trong .net core

Giả sử bạn tạo một model có cấu trúc như sau

mặc định thì với mỗi record được thêm vào database thì những cột có kiểu string sẽ có giá trị là NULL. Nếu bạn không muốn nó là NULL và muốn 1 giá trị cụ thể nào đó làm mặc định thì có thể sửa ở trong hàm OnModelCreating của class DbContext. Ví dụ như sau

Sau khi sửa xong thì bạn hãy chạy Add-Migration để tạo Migration nhé. Lưu ý là khi chạy migration thì cột thuộc tính chưa được phép tồn tại trong database, nếu không thì sẽ không chạy đâu nha.