Làm việc với biến môi trường và launch setting trong ASP.NET Core

1.ASPNETCORE_ENVIRONMENT

Trong .NET Core chúng ta có thể thay đổi môi trường để phát triển/chạy ứng dụng bằng cách bấm chuột phải vào project, chọn tab Debug

sử dụng biến môi trường trong dotnet core

Có 3 giá trị mặc định cho biến môi trường là

  • Development
  • Staging
  • Production

2.Chọn môi trường trong startup.cs

Chúng ta làm điều này thông qua các phương thức

  • IsDevelopment()
  • IsStaging()
  • IsProduction()
  • IsEnvironment()

Xem ví dụ bên dưới, ở môi trường development các bạn có thể show exception nhưng ở môi trường production các bạn phải ẩn nó đi và thay bằng một màn hình thông báo lỗi thân thiện hơn

việc can thiệp bằng code như vậy rất thú vị, chúng ta có thể cho phép chạy các service khác nhau ở các môi trường khác nhau mà không cần phải cấu hình gì cả.

3.Tạo launch setting

Mở file Properties\launchSettings.json, các bạn có thể thêm các môi trường khác nhau tùy ý

Với mỗi môi trường mà các bạn thêm vào thì ở trên nút launch của visual studio sẽ hiện môi trường tương ứng

sử dụng biến môi trường trong dotnet core 2

4. The Environment Tag Helper

Ở file razor view, các bạn có thể sử dụng các Environment Tag Helper như bên dưới

Ví dụ 1 :

Ví dụ 2:

Trong ví dụ trên, khi chạy ở môi trường development thì chúng ta sử dụng các file js,css dưới local. Còn khi chạy ỏ môi trường production thì sẽ sử dụng các resource từ CDN

Tham khảo https://exceptionnotfound.net/working-with-environments-and-launch-settings-in-asp-net-core/