Sử dụng filter trong angularjs

1. Áp dụng filter hàng loạt bằng cách sử dụng dấu |

Ví dụ  : {{ totalCost | currency | filter2 | filter3 }}

2. filter có tham số

Có thể mở rộng filter bằng cách thêm tham số vào filter {{ totalCost | currency:”USD$” }}

3. UpperCase & LowerCase

Bạn có thể đổi sang chữ hoa và chữ thường bằng cách sử dụng filter

4. Xử lý số

5. Xử lý ngày tháng

6. Hiển thị dưới dạng json cho dễ đọc

7. Cắt chuỗi hay giảm số phần tử của mảng

Ví dụ ta có một chuỗi rất dài nhưng chỉ muốn hiển thị một đoạn khoảng 150 kí tự thì làm như sau

Ngoài ra còn có trường hợp bạn có 1 mảng rất dài nhưng chỉ muốn hiển thị 4 phần tử đầu tiên