Xử lý sự kiện nhấn tổ hợp phím trong angular 2+ như enter, ctrl-z, các dãy phím F1-F12

Đầu tiên chúng ta xem xét ví dụ xử lý sự kiện khi người dùng ấn enter

Đoạn code trên là cách làm bình thường, nó vẫn chạy rất tốt. Tuy nhiên chúng ta có 1 cách làm ngắn gọn hơn bằng cách kết hợp tên phím chức vào sự kiện keydown như này

và bây giờ thì đoạn code js sẽ ngắn gọn hơn

Chúng ta có thể phối hợp nhiều tổ hợp phím khác nhau lại, ví dụ như ctrl + shift + z, enter + esc hay các phím chức năng từ F1 tới F12

Dưới đây là 1 vài ví dụ về sự phối hợp đó

Tham khảo alligator.io/angular/binding-keyup-keydown-events/