Tạo checkbox động với dữ liệu được trả về từ API trong angular

Giả sử bạn muốn generate các checkbox từ một danh sách dữ liệu có trước, chẳng hạn như danh sách sản phẩm, danh sách user… Các dữ liệu này được lấy từ API thì chúng ta thực hiện theo đoạn code mẫu sau đây (Code được viết trong Angular 6, có comment giải thích trong code)

 

Tạo checkbox động từ dữ liệu API

Tạo checkbox động từ dữ liệu API

Code TypeScript

Code HTML