Deploy angular (4,5,6) trên IIS

Khi deploy angular trên IIS hoặc shared host, các bạn có thể sẽ gặp phải 1 lỗi đó là mỗi lần refresh(F5) thì web sẽ không truy cập được để khắc phục điều này, chúng ta tạo 1 file web.config ngay trong thư mục source code đã deploy với nội dung như sau

Cấu trúc source code khi deploy sẽ có thêm file web.config

deploy angular trên IIS

deploy angular trên IIS