Style cho width của table

Muốn set width cho các thẻ td, th của table chúng ta phải set layout là fixed cho nó trước, sau đó mới tiến hành set width.

Các cột không được set width sẽ có độ dài bằng nhau