[Code snippet] Style cho checkbox dạng switch checkbox

Mã HTML

Mã SCSS

Kết quả như sau

See the Pen jvNQaX by leanh (@leanh) on CodePen.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo ví dụ của tác giả Marcus Burnette

See the Pen All-CSS Toggle Switch (Checkbox Hack) by Marcus Burnette (@mburnette) on CodePen.