[NUnit] Bài 8 : Test with Exception

Xem xét đoạn code sau đây

Chúng ta có thể thấy rằng nếu tham số đầu vào là NULL thì method trên sẽ throw ra ArgumentNullException. Để test được trường hợp này thì chúng ta có vài cách như sau

Cách 1 : Sử dụng trong C# 7.0

Cách 2 :