Tìm ràng buộc của 1 bảng trong SQL server

Đã bao giờ bạn làm việc với 1 database có hàng trăm bảng chưa ? Nếu vậy thì việc mà bạn cảm thấy khó khăn và nản nhất chính là tìm quan hệ giữa các bảng. Trong một số trường hợp, database được thiết kế tốt thì chỉ cần nhìn tên khóa ngoại thôi cũng đã đủ hiểu nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng vậy, vớ phải database mà tên cột đặt theo kiểu free style thì chỉ có khóc thét. Lúc này hãy sử dụng đoạn script sau đây, nó sẽ giúp bạn liệt kê tất cả các mối quan hệ giữa các bảng