Một số đoạn script thú vị của SQL Server

1. Tìm tất cả store procedure của một table

Hình dung như thế này, bạn có một table là Student và có rất nhiều store procedure thao tác tới table đó như tìm kiếm, sửa xóa các kiểu. Trong khi đó tên của store lại rất lộn xộn và không rõ ràng khiến công việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Bạn đặc biệt gặp điều này khi maintain các hệ thống cũ kỹ. Có một giải pháp nhanh là dùng câu lệnh để tìm kiếm

Trong ví dụ trên mình tìm tất cả các store có động chạm tới bảng Menu

2. Tìm tên hoặc script của store procedure theo từ khóa

Bây giờ hãy coi tên store hoặc script của nó là text đơn thuần đi. Bạn muốn tìm tất cả những store có tên hoặc script chứa một từ khóa cụ thể thì làm thế nào. Câu lệnh dưới dây sẽ tìm tất cả các kết quả có chứa từ khóa “GetAll”

3. Tìm store procedure thay đổi theo ngày

Sau một ngày fix bug hì hụi, mà toàn những bug liên quan tới store. Giờ là lúc cập nhật lên live ngay nhưng nếu bạn không thể nhớ nổi đã sửa những store nào trong ngày hôm nay thì hãy sử dụng câu lệnh sau

4. Lấy thời gian của hệ thống trước đó n phút

Nếu dùng GetDate thì bạn sẽ lấy thời gian hiện tại, nhưng bạn muốn lấy trước đó 10 phút thì làm thế nào ?

5. Lấy tất cả thông tin của cột và bảng

Lấy thông tin của tất cả các cột trong 1 bảng

Lấy tất cả các bảng hoặc view

Trong đó TABLE_TYPE mang 2 giá trị là BASE TABLE và VIEW

6. Lấy khóa chính và khóa ngoại của 1 bảng

Lấy khóa chính

Lấy khóa ngoại

7.Lấy tất cả tham số của 1 store procedure

8. Reset Identity của bảng về 1

Bạn có thể dùng lệnh truncate để có kết quả tương tự nhưng dữ liệu sẽ bị xóa sạch