Đổi schema của bảng trong Sql server

Khi đặt tên bảng kèm theo schema sẽ khiến ta dễ dàng quản lý hơn. Để tạo schema cho bảng chúng ta sẽ làm như sau

sql database schema

Ví dụ về 1 schema

Bước 1: Tạo schema nếu chưa có

Bước 2: