Datepart – trích xuất thông tin ngày tháng trong SQL Server

Đối với trường ngày tháng, đôi khi ta muốn trích xuất 1 số thông tin như ngày đó là thứ mấy, tuần thứ mấy trong năm… thì có thể sử dụng hàm datepart để thực hiện

Trong đó datepart là một trong các ký hiệu dưới đây, datetime là dữ liệu ngày tháng cần chuyển đổi. Chú ý rằng datepart trong cùng một ô sẽ có giá trị như nhau. Ví dụ 3 lệnh dưới đây sẽ cho chung một kết quả là October.

datepart Return value
year, yyyy, yy 2007
quarter, qq, q 4
month, mm, m October
dayofyear, dy, y 303
day, dd, d 30
week, wk, ww 44
weekday, dw Tuesday
hour, hh 12
minute, n 15
second, ss, s 32
millisecond, ms 123
microsecond, mcs 123456
nanosecond, ns 123456700
TZoffset, tz 310
ISO_WEEK, ISOWK, ISOWW 44