Đảo giá trị 2 cột trong SQL Server

Giả sử chúng ta có bảng users gồm 2 cột FirstNam và LastName như sau

Đảo giá trị 2 cột trong sql server

Một tính huống đặt ra là bạn muốn hoán đổi giá trị giữa 2 cột FirstName và LastName cho nhau. Ok, cái này đơn giản, giống như hoán đổi giá trị giữa 2 biến khi lập trình thôi mà và chúng ta phải tạo thêm cột trung gian để lưu trữ ==> sai bét nhé. Cách làm đơn giản thôi, chả cần cột trung gian làm gì cả, cứ thế mà gán 2 cột cho nhau như sau

Tuy nhiên chúng ta cần có 1 vài lưu ý

– 2 cột này phải cùng dữ liệu để có thể chứa giá trị của nhau

– nếu nó là kiểu chuỗi, hãy đảm bảo độ dài giá trị của 2 cột là gần như nhau để tránh tình trạng dữ liệu bị cắt sau khi update